Новини


kolektiv  

     Працівники підприєм­ства, як вмілі та відпо­відальні господарі, в яких має бути все до ладу. Ін­женерно-технічний, бухгал­терсько-економічний відділ та виробнича дільниця працюють на спільний результат, щоб у приміщеннях адміністратив­них будівель було чисто, за­тишно та комфортно.

     7 липня 2015 року підпри­ємство очолив Денис Цегель­ник. Більш ніж рік діяльності - достатній термін для підбит­тя перших підсумків роботи, а здійснено вже чимало. На сьо­годні, в умовах кризи та постій­ного зростання цін на житло­во-комунальні послуги, вкрай важливо під час утримання адміністративних будівель за­безпечити їх енергозбережен­ня з використанням новітніх технологій.

     Завдяки вмілій організації праці та злагодженій роботі за останній рік вдалося провести модернізацію освітлення, ві­конних блоків, системи опален­ня та кондиціювання.

     «Без технологій енергозбе­реження неможливо скоротити вартість утримання будинків у сьогоднішніх важких еко­номічних умовах. Керівникам підприємств потрібно засвої­ти одну просту істину: вклав­ши кошти в сучасне облад­нання один-єдиний раз, вони можуть заощаджувати на ре­сурсах протягом багатьох на­ступних років», - зауважує Де­нис Цегельник.

     Не менш важливим напря­мом роботи нового керівництва є покращення умов праці робіт­ників, забезпечення їх спецо­дягом, безкомпромісний конт­роль за станом охорони праці.

     А вдосконалюють свої вміння працівники на спеціалізованих курсах, де їм надається всебіч­на інформація з фаху. Інтереси трудового колективу ДП «Управління експлуатації будинків» представляє первинна профспілкова організація на чолі з Миколою Олефіренком.

     Успіх будь-якого підприєм­ства залежить від згуртованос­ті колективу, якої не позичати працівникам ДП «Управління експлуатації будинків», а вміння відповідати вимогам ча­су дає їм змогу надавати якісні послуги та одночасно заоща­джувати ресурси.